skip to Main Content

ENDLESS ENDEAVORS

Амбиција / Ambition

[MK]

Моментално сум во инвестиција
секој ден ја плаќам мојата амбиција

Не стој тивка водо
не играј босо оро
немој да заостануваш

Не стој тивка водо
не играј босо оро
никој ништо не ме прашува

Прекрасно, но може да е прекасно
времето одминува, возот ни заминува

Јас барем знам, чувствувам кога седам сам
секоја амбиција ја погубува реалноста

Велат дека светот е твој
и можеш да бидеш сé што ќе посакаш
oва до тука е моето тело и чувствувам болка
надвор од него – не, и немам грижа за останатото
ЈАС сум во главната улога

Моментално сум во инвестиција
секој ден ја плаќам мојата амбиција

Сега може да е прерано/прекасно
сега можеме повеќе/подобро

Сега можам јас
можам јас

Прекрасно, но може да е прекасно
времето одминува, возот ни заминува

Јас барем знам, чувствувам кога седам сам
секоја амбиција ја погубува реалноста

[EN]

I’m in the middle of an investment right now
Everyday I’m paying for my ambition

Don’t stop still water
Don’t dance barefoot
Don’t get left behind

Don’t stop still water
Don’t dance barefoot
Nobody asks me anything

Beautiful, but it might be too late
Time is passing by, the train is going away from us

At least I know, I’m feeling when I’m alone
Each ambition is killing reality

They say that the world is yours
And you can be whatever you want
This here is my body and I feel pain
Outside of it – I don’t, and that is why I don’t care about the rest
I lead the main role

I’m in the middle of an investment right now
Everyday I’m paying for my ambition

Now it could be too soon/too late
Now we can do more/do better

Now I can
I can.

Beautiful, but it might be too late
Time is passing by, the train is going away from us

At least I know, I’m feeling when I’m alone
Each ambition is killing reality

Јас сум од улицa / I’m From the Street

[MK]

Да можам
јас да изберам друго знам
пак би го избрал
ова и сега

Во микро-свет го затворам кругот но
не знам за пораз
само за лудост

Или се конформираш
или си дел од борбата
излези надвор
таму ќе ме најдеш
можеш да ме најдеш знај

Години поминале
а тука сме
(надвор на улица, во твојата близина).

Нема да престане
она што ќе остане
(по свој пат одиме, 20 години подоцна)

Во камен е напишано писмо знам
оставам завет, за сега и навек
поделени од најмали кој е кој
полни со завист, полни со злоба

Господин амбасадор
господин дипломат
јас сум за тебе
а само сум дете
на вечно транзитирање

Години поминале
а тука сме
(надвор на улица, во твојата близина).

Нема да престане
она што ќе остане
(по свој пат одиме, 20 години подоцна)

[EN]

If I could
Choose differently, I know
I’d choose the same
This and now

In a microcosm I close the circle
But I don’t know of defeat
Only madness

You either conform
Or you are part of the fight
Go outside
That’s where you’ll find me
You know you can find me

Years have passed
But we are still here
(out in the street, in your vicinity)
It won’t stop
What will remain
(walking our own path, 20 years later)

A letter is written in a stone, I know
I leave a vow, for now and forever
Divided since birth
Full of envy, full of malice

Mr. Ambassador
Mr. Diplomat
I am for you –
But yet just a child
Of an eternal transition.

Years have passed
But we are still here
(out in the street, in your vicinity)
It won’t stop
What will remain
(walking our own path, 20 years later)

Гавранот I / The Raven I

[MK]

Сечи, сечи ме со нож
зборувај тивко убаво
лажи ме полека дур треперам во бол, бол

Дај ми мечта, дај ми цел
да не можам јас да спијам
додека минува денот да се скријам

И ако сум само грев
сé што останува е траг
утре ќе исчезнам засекогаш во заборав, заборав

Ууу, сам во мрак
сé друго исчезнува
освен гавранот

Ууу, болката
во зори ме потсеќа
го гледам гавранот

Дај ми мечта, дај ми цел
нема да можам да се смирам
ноќта е млада, јас не можам да спијам

Остави ме сега сам
на гранка песна пеам јас
ги будам мртвите од гроб
со секој крик, со секој молк

Ууу, нема зрак
на мојот прозорец
го гледам гавранот

Ууу, гладен и гол
како вистината
ме следи гавранот

Ууу, сончев зрак кој исчезнува
го носи гавранот

Ууу, гладен и гол
како вистината

[EN]

Cut, cut me down with a knife
Speak quietly and nicely
Lie to me slowly while I tremble in pain, pain

Give me a daydream, give me a purpose
So I can’t sleep and hide
While the day goes by

Even though I’m just a sin
All that remains is a trace
Tomorrow I’ll disappear forever into oblivion, oblivion

Ooh, alone in the dark
Everything disappears
Except the Raven

Ooh, the pain
In the dawn makes me remember
I see the Raven

Give me a daydream, give me a purpose
I won’t be able to calm down
The night is still young, I can’t sleep

Leave me alone now
Singing my song in the branches
Waking the dead from their graves
With every scream, with all the silence

Ooh, there is no light
On my window
I see the Raven

Ooh, hungry and naked
Like the truth
The Raven is following me

Ooh, a fading sunbeam
The Raven is taking it away

Ooh, hungry and naked
Like the truth

Црно-бело / Black-White

[MK]

Ти и јас сме сепак различни врсти
(одиме на прсти, одиме на прсти)

Украде нешто што е мое и го зема
(долго знам те нема, долго знам те нема)

Сé уште верувам во тие мали лаги
(тие мали лаги, сите твои лаги)

Можеш да викаш но нема да те чујам
(нема да ме чуеш, нема да те чујам), знам

Бегај подалеку од тие мрачни мисли
од надвор различни, но од внатре сме исти, знам

Не му дозволувај на срцето да води
колни го секој ден од кога јас се родив

Ти и јас сме како црно и бело
Ти и јас сме како срце и тело
Ти и јас сме како немир и спокој
заедно проколнати на јаве и на сон

Бегај подалеку од тие мрачни мисли
од надвор различни, но од внатре сме исти, знам

Го слушаш секој мој збор што го зборам
сакаш да молчам и да престанам да творам

[EN]

You and I are different species
(we’re walking on egg shells, we’re walking on egg shells)

You stole something that is mine
(I know you’ve been gone for a while, I know you’ve been gone for a while)

I still believe in those little lies
(those little lies, all your lies)

You can scream, but I won’t hear you
(you won’t hear me, I won’t hear you), I know

Run away from those dark thoughts
From the outside different but on the inside we’re the same, I know

Don’t let the heart lead the way
Curse every day since I was born

You and I are like black and white
You and I are like a body and a heart
You and I are like restlessness and calmness
Cursed together in reality and in a dream

Run away from those dark thoughts
From the outside different
But on the inside we’re the same, I know

You listen to every word I say
You want me to shut up and stop writing

On Our Own

We’re grown-ups now
But we remember our endeavor, yeah
We’re on our own
We’ll live forever, and ever

We remember times when we were young
Our world was upside down
And we were struggling so hard
To get to where we are
Now we аre following our paths
And wish the time went back
No regrets, but just good memories
We’re doing fine, we’re at ease

We’re on our own
We can remember
The feelings we had

We’re growing old
But yeah, our passion
Is forever

There were times when we were lost
Our worlds did fall apart
But we’ve learned to walk ourselves
Time ticks in our dying cells
Yeah, there were times of dark and black
But we’ve learned to keep our backs
We’re still doing what we did
But we have families to keep.

Гавранот II / The Raven II

[MK]

Сечи, сечи ме со нож
зборувај тивко убаво
позната приказна што звучи пријатно

Ко мало дете кое чека
ко звезда која ќе ја снема
лаги повторени додека те нема

Дај ми мечта, дај ми цел
познавав некој што ја има
горчливо јаболко, никој не го скина

И ако си само сон
за еден последен пат
би те прашал само што стана со нас
Што остана од нас?

На гранка стојам
минуваат денови, ги бројам.
уживам во мракот, молчам
старите мисли тивко ги толчам

И порано не сакав да скријам
често не можев да спијам
ги слушав сите наши песни
ехото од лаги лесни

Сечи, сечи ме со нож
зборувај тивко убаво
раскажи приказна што звучи познато

Ти си бодликав цвет
ти си немирен сон
а јас сум гавранот кој лета во него
а јас сум гавранот кој лета во него

На гранка стојам
минуваат денови, ги бројам.
уживам во мракот, молчам
старите мисли тивко ги толчам

И порано не сакав да скријам
често не можев да спијам
ги слушав сите наши песни
ехото од лаги лесни

Сечи, сечи ме со нож
Нек’ остане со гавранот

[EN]

Cut, cut me with a knife
Speak quietly, nicely
A familiar story that sounds pleasantly

Like a little child waiting
Like a star that will disappear
Lies repeated, while you’re gone

Give me a dream, give me a purpose
I knew someone who had it
A bitter apple, no one picked it

Even though you are just a dream
– for the very last time
I would like to ask – what happened to us
What is left of us?

I’m standing on a branch
Days pass, I count them
I enjoy the darkness, I am silent
Quietly crushing my old thoughts

I didn’t want to hide before,
I often couldn’t sleep
I listened to all our songs
The echo of light lies

Cut, cut me with a knife
Speak quietly, nicely
A familiar story that sounds pleasantl

You are a prickly flower
You are a restless dream
And I am the raven that flies in it
And I am the raven that flies in it

I’m standing on a branch
Days pass, I count them
I enjoy the darkness, I am silent
Quietly crushing my old thoughts

I didn’t want to hide before,
I often couldn’t sleep
I listened to all our songs
The echo of light lies

Cut, cut me with a knife
Let it stay with the Raven

The Cage

Running with your suitcase
Wearing some fancy clothes
Living in the jungle
Suffering and struggling
Running with your suitcase
Powered by amphetamine
Living the dream
You’re everybody’s dream, you’re a star

Now I know you are tired and your wife’s been waiting
Come along, sing the song of the devastating
Come along and sing with me

Oh, the cage
You’re living your best life inside this cage
Oh, all the rage
You’re having the time of your life inside a cage

Running all day, you’ve been running all day
Like a horse, no remorse
Living your best life
Trying to get your hands on all that you can get

Hurry up, the feed has been waiting
For you to post “the best day ever”
Hurry up and make me feel sad.

Oh, the cage
You’re living your best life inside this cage
Oh, all the rage
You’re having the time of your life inside your phone

(Aaah—aaah—ah)

Oh, the cage
You’re living your best life inside this cage
Oh, all the rage
You’re having the time of your life inside your phone

Нема ништо после нас / There’s Nothing After Us

[MK]

На работ стоиме и нема ништо после нас
време изминува и го чисти секој траг
ајде погледни ме и кажи дека е крај
суптилни спомени и само нежен сјај

Знам дека светлина нема, на крајот од тунелот – мрак
знам дека сега е крајот и одбивам да продолжам
и сите приказни, сказни ќе исчезнат негде по пат
и секое чувство ќе испари, зајде ко последен зрак

На работ стоиме и нема ништо после нас
(ништо после нас, ништо после нас)
време изминува и го чисти секој траг
(одново, одново, одново, одново)
ајде погледни ме и кажи дека е крај
нашите спомени се само нежен сјај

Ти, си ко звезда што минува, полека избледува
ти, си ко оган што згаснува, саат што отчукува
еј, како странци се гледаме, стоиме еден до друг
но, овде и сега завршува овој наш магичен круг

На работ стоиме и нема ништо после нас
(ништо после нас, ништо после нас)
време изминува и го чисти секој траг
(одново, одново, одново, одново)
ајде погледни ме и кажи дека е крај
нашите спомени се само нежен сјај

Имав толку многу јас да ти кажам но изгубив целосно глас
(изгубив целосно глас)
сакав дел од себе јас да ти дадам но не ме заслужуваш знам
(не ме заслужуваш знам)
можевме да го имаме светот, но светот се урна за нас
(светот се урна за нас)
времето минува, колне до последна минута

На работ стоиме и нема ништо после нас
(ништо после нас, ништо после нас)
време изминува и го чисти секој траг
(одново, одново, одново, одново)
ајде погледни ме и кажи дека е крај
нашите спомени се само нежен сјај

[EN]

We stand on the edge and there is nothing after us
Time passes by and erases every trace
Come on look at me and tell me it’s over
Subtle memories and a gentle glow

I know there is no light at the end of the tunnel – darkness
I know it’s the end, and I refuse to go on
And all the stories, tales, will disappear along the way
And every feeling will dissolve, set like the last ray

We stand on the edge and there is nothing after us
(nothing after us, nothing after us)
Time passes by and erases every trace
(again and again, again and again)
Come on look at me and tell me it’s over
Our memories are just a gentle glow

You are like a passing star, slowly fading away
You are like a dying fire, a ticking clock
Hey, like strangers we see each other, we stand next to each other
But this is where our magical circle ends

We stand on the edge and there is nothing after us
(nothing after us, nothing after us)
Time passes by and erases every trace
(again and again, again and again)
Come on look at me and tell me it’s over
Our memories are just a gentle glow

I had so much to tell you, but I completely lost my voice
(I lost my voice completely)
I wanted to give you a part of myself, but you don’t deserve me, I know
(you don’t deserve me I know)
We could have had the world, but the world crashed for us
(the world crashed for us)
Time passes, swearing until the last minute

We stand on the edge and there is nothing after us
(nothing after us, nothing after us)
Time passes by and erases every trace
(again and again, again and again)
Come on look at me and tell me it’s over
Our memories are just a gentle glow

Трет свет / Third World

[MK]

Со толку лајкови
се повлеков, ми направи стрес
поткуп од надвор
а од внатре златен деликатес.
твојот прв комшија
го тепаат со шипка пред влез
го релативизираш
овој навидум безначаен бес

Сите работи се конфузн
но не биди луд
“за секој голем блуд
ве чека (само) страшен суд”
секој прв нема леб
но е почесен член
го релативизираш
овој трет свет феномен

О,
како грев
како кошмар
од третиот свет

суров е
трнлив е
патот по кој
не скршнавме

Чуваш икона
во книшката од партија
вараш во петок
па во недела си проштеваш
пушташ десно ливче
а со лева правиш дојава
ја релативизираш
оваа трет свет појава

О,
како грев
како кошмар
од третиот свет

суров е
трнлив е
патот по кој
не скршнавме

[EN]

With so many likes
I retreated, you’ve stressed me out
A bribe from the outside
A golden delicacy on the inside
Your next door neighbor
Is being beaten with a bar at the front door
You relativize
This seemingly insignificant outrage

All things are confusing
But don’t be crazy
“For every big debauchery
(only) an awful judgement awaits you“
Every first doesn’t have a piece of bread
But is an honorary member
You relativize
This third world phenomenon

Oh,
As a sin
Like a nightmare
From the third world

It’s cruel
it’s bumpy
This road along
Which we did not deviate

You keep an icon
In you party booklet
You cheat on Friday
And you forgive yourself on Sunday
You gamble with your right hand
But with the left you make a report
You relativize
This third world phenomenon.

Хуманоид / Humanoid

[MK]

Како ли станавме
какви што сме
сé ни е lame

Море од инфо
експлозија-инфо
борба за fame

“Неотесани”
Неотрезнети
во ден и во ноќ

Недоречени
голи соблечени
на судот си роб

Како ли станавме
какви што сме
тивко опсервираме

Не си post-нал
немаш приказна
не си ни бил

Зад аватар криеш
немирно спиеш
лажен ли си?

Кој си всушност
дали си само
обичен хуманоид

Сакам сé да знам
морам сé да видам, да дознаам
сакам ова да бидам
сaкам овде да идам
да почувствувам

И само моето его
– живеам со него, сé е небитно
и после мене нема друго
и после мене светот запира

Како ли станавме
какви што сме
тивко опсервираме

Недоречени
голи соблечени

[EN]

How did we become
Like we are now
Everything is so lame to us

A sea of info
An explosion of info
A fight for fame

Churlish
Not sober
In the day and in the night

Unsaid
Naked and undressed
You are a slave to judgement

How did we become
Like we are now
Silently we observe

You haven’t posted
You don’t have a story
You haven’t even been

You hide behind an avatar
You sleep restlessly
Are you fake?

Who are you really?
Are you just
an ordinary humanoid

I want to know everything
I have to see everything, learn everything
I want to be this
I want to go here
To feel

And it’s only my ego
I live with it, everything else is irrelevant
And after me there is nothing
And after me the world ends

How did we become
Like we are
Silently observing

Unsaid
naked and undressed

I want to know everything
I have to see everything, learn everything
I want to be this
I want to go here
To feel

And it’s only my ego
I live with it, everything else is irrelevant
And after me there is nothing
And after me the world ends

Руж / Rouge

[MK]

Сив дождлив ден, познато сценарио
јас и ти сме актери во едно мало студио
темни очила ги кријат твоите очи две
не дозволуваш никој да погледне длабоко во тебе

Танцуваме во различни рефрени ние
(танцуваме во различни рефрени)
се мечуваме со сурови зборови
во огледало се гледаме јас и ти
заедно само на хартија, листови

Научи ме, излажи ме, да не те сонувам
како глувонеми стоиме, нема сигнали, не зборувам
орбитираш тикво ти во друга констелација
во оваа не си судена, само инспирација

Танцуваме во различни рефрени ние
(танцуваме во различни рефрени)
се мечуваме со сурови зборови
во огледало се гледаме јас и ти
во реалноста повеќе не постоиш

Можеш да бегаш сега
да го бркаш ветрот ти
можеш вечно да бегаш
повеќе не постоиш

Во црн фустан стоиш
бледа шминка, благ руж
Jа кршиш чашата
ја преливаш со крв

Можеш да бегаш сега
да го бркаш ветрот
можеш вечно да бегаш
да го бркаш ветрот

Можеш да бегаш сега но
зад што ли ќе се сокриеш?

Можеш да бегаш засекогаш но
каде ќе исчезнеш?

Вистината најмногу боли
(вистината најмногу боли)

Можеш да бегаш сега но
зад што ли ќе се сокриеш?

Можеш да бегаш засекогаш но
каде ќе исчезнеш?

Вистината најмногу боли
(вистината најмногу боли)

Нов крај, нов крај
Нов крај, нов крај
Нов крај, нов крај

Научи ме, излажи ме
да не те сонувам
можеш да бегаш сега
нема повеќе да зборувам

[EN]

A gray rainy day, a familiar scenario
You and I are actors in a small studio
Dark sunglasses are hiding your two eyes
Unwilling to let anyone see deep inside you

We dance in different choruses
(we dance in different choruses)
We fence with harsh words
We look at each other in the mirror
We are together only on paper, sheets

Teach me, lie to me, so I won’t dream of you
Like deaf and dumb we stand, there are no signals, I’m not talking
You are silently orbiting a different constellation
In this one you are not fated, you are just an inspiration

We dance in different choruses
(we dance in different choruses)
We fence with harsh words
We look at each other in the mirror
In reality you no longer exist

You can run now
You can chase the wind.
You can run forever
You no longer exist

You are standing in a black dress
Pale make-up, a light rouge
You break the glass,
Filling it with blood

You can run now
You can chase the wind
You can run forever
You can chase the wind

You can run now but
where will you hide?
You can run forever but
where will you disappear?

The truth hurts the most
(the truth hurts the most)

You can run now
You can chase the wind
You can run forever
You can chase the wind

You can run now but
where will you hide?
You can run forever but
where will you disappear?

The truth hurts the most
(the truth hurts the most)

New ending, new ending.
New ending, new ending.
New ending, new ending.

Teach me, lie to me
So I won’t dream of you
You can run away now
I won’t talk anymore

Крв за знаме / Blood for a Flag

[MK]

Еј слушаш ли
ова е последен крик
земи последен здив

Во омраза
се гушам за последен пат
извршувам наредба

Последна минута
и по тебе доаѓа

Примитивна борба е
не научивме повеќе

Еј хегемон
ќерки и синови
крвави, потчинети

Знам, 21 век
еден чекор нанапред
седум-осум наназад

Роден слободен
умрен поробен

Декаденција
сенилна деменција

[EN]
[EN]

Hey are you listening
This is the last roar
Take your last breath

In hate
I choke for the last time
I am executing an order

It’s the last minute
It’s coming for you too

It’s a primitive fight
We haven’t learned anything

Hey hegemon
Daughters and sons
Bloody, subjugated

I know, 21st century
One step forward
Sseven-eight steps backward

Born free
Died enslaved

Decadence
Ssenile dementia

Endless Endeavors

Амбиција / Ambition

[MK]

Моментално сум во инвестиција
секој ден ја плаќам мојата амбиција

Не стој тивка водо
не играј босо оро
немој да заостануваш

Не стој тивка водо
не играј босо оро
никој ништо не ме прашува

Прекрасно, но може да е прекасно
времето одминува, возот ни заминува

Јас барем знам, чувствувам кога седам сам
секоја амбиција ја погубува реалноста

Велат дека светот е твој
и можеш да бидеш сé што ќе посакаш
oва до тука е моето тело и чувствувам болка
надвор од него – не, и немам грижа за останатото
ЈАС сум во главната улога

Моментално сум во инвестиција
секој ден ја плаќам мојата амбиција

Сега може да е прерано/прекасно
сега можеме повеќе/подобро

Сега можам јас
можам јас

Прекрасно, но може да е прекасно
времето одминува, возот ни заминува

Јас барем знам, чувствувам кога седам сам
секоја амбиција ја погубува реалноста

[EN]

I’m in the middle of an investment right now
Everyday I’m paying for my ambition

Don’t stop still water
Don’t dance barefoot
Don’t get left behind

Don’t stop still water
Don’t dance barefoot
Nobody asks me anything

Beautiful, but it might be too late
Time is passing by, the train is going away from us

At least I know, I’m feeling when I’m alone
Each ambition is killing reality

They say that the world is yours
And you can be whatever you want
This here is my body and I feel pain
Outside of it – I don’t, and that is why I don’t care about the rest
I lead the main role

I’m in the middle of an investment right now
Everyday I’m paying for my ambition

Now it could be too soon/too late
Now we can do more/do better

Now I can
I can.

Beautiful, but it might be too late
Time is passing by, the train is going away from us

At least I know, I’m feeling when I’m alone
Each ambition is killing reality

Јас сум од улицa / I’m From the Street

[MK]

Да можам
јас да изберам друго знам
пак би го избрал
ова и сега

Во микро-свет го затворам кругот но
не знам за пораз
само за лудост

Или се конформираш
или си дел од борбата
излези надвор
таму ќе ме најдеш
можеш да ме најдеш знај

Години поминале
а тука сме
(надвор на улица, во твојата близина).

Нема да престане
она што ќе остане
(по свој пат одиме, 20 години подоцна)

Во камен е напишано писмо знам
оставам завет, за сега и навек
поделени од најмали кој е кој
полни со завист, полни со злоба

Господин амбасадор
господин дипломат
јас сум за тебе
а само сум дете
на вечно транзитирање

Години поминале
а тука сме
(надвор на улица, во твојата близина).

Нема да престане
она што ќе остане
(по свој пат одиме, 20 години подоцна)

[EN]

If I could
Choose differently, I know
I’d choose the same
This and now

In a microcosm I close the circle
But I don’t know of defeat
Only madness

You either conform
Or you are part of the fight
Go outside
That’s where you’ll find me
You know you can find me

Years have passed
But we are still here
(out in the street, in your vicinity)
It won’t stop
What will remain
(walking our own path, 20 years later)

A letter is written in a stone, I know
I leave a vow, for now and forever
Divided since birth
Full of envy, full of malice

Mr. Ambassador
Mr. Diplomat
I am for you –
But yet just a child
Of an eternal transition.

Years have passed
But we are still here
(out in the street, in your vicinity)
It won’t stop
What will remain
(walking our own path, 20 years later)

Гавранот I / The Raven I

[MK]

Сечи, сечи ме со нож
зборувај тивко убаво
лажи ме полека дур треперам во бол, бол

Дај ми мечта, дај ми цел
да не можам јас да спијам
додека минува денот да се скријам

И ако сум само грев
сé што останува е траг
утре ќе исчезнам засекогаш во заборав, заборав

Ууу, сам во мрак
сé друго исчезнува
освен гавранот

Ууу, болката
во зори ме потсеќа
го гледам гавранот

Дај ми мечта, дај ми цел
нема да можам да се смирам
ноќта е млада, јас не можам да спијам

Остави ме сега сам
на гранка песна пеам јас
ги будам мртвите од гроб
со секој крик, со секој молк

Ууу, нема зрак
на мојот прозорец
го гледам гавранот

Ууу, гладен и гол
како вистината
ме следи гавранот

Ууу, сончев зрак кој исчезнува
го носи гавранот

Ууу, гладен и гол
како вистината

[EN]

Cut, cut me down with a knife
Speak quietly and nicely
Lie to me slowly while I tremble in pain, pain

Give me a daydream, give me a purpose
So I can’t sleep and hide
While the day goes by

Even though I’m just a sin
All that remains is a trace
Tomorrow I’ll disappear forever into oblivion, oblivion

Ooh, alone in the dark
Everything disappears
Except the Raven

Ooh, the pain
In the dawn makes me remember
I see the Raven

Give me a daydream, give me a purpose
I won’t be able to calm down
The night is still young, I can’t sleep

Leave me alone now
Singing my song in the branches
Waking the dead from their graves
With every scream, with all the silence

Ooh, there is no light
On my window
I see the Raven

Ooh, hungry and naked
Like the truth
The Raven is following me

Ooh, a fading sunbeam
The Raven is taking it away

Ooh, hungry and naked
Like the truth

Црно-бело / Black-White

[MK]

Ти и јас сме сепак различни врсти
(одиме на прсти, одиме на прсти)

Украде нешто што е мое и го зема
(долго знам те нема, долго знам те нема)

Сé уште верувам во тие мали лаги
(тие мали лаги, сите твои лаги)

Можеш да викаш но нема да те чујам
(нема да ме чуеш, нема да те чујам), знам

Бегај подалеку од тие мрачни мисли
од надвор различни, но од внатре сме исти, знам

Не му дозволувај на срцето да води
колни го секој ден од кога јас се родив

Ти и јас сме како црно и бело
Ти и јас сме како срце и тело
Ти и јас сме како немир и спокој
заедно проколнати на јаве и на сон

Бегај подалеку од тие мрачни мисли
од надвор различни, но од внатре сме исти, знам

Го слушаш секој мој збор што го зборам
сакаш да молчам и да престанам да творам

[EN]

You and I are different species
(we’re walking on egg shells, we’re walking on egg shells)

You stole something that is mine
(I know you’ve been gone for a while, I know you’ve been gone for a while)

I still believe in those little lies
(those little lies, all your lies)

You can scream, but I won’t hear you
(you won’t hear me, I won’t hear you), I know

Run away from those dark thoughts
From the outside different but on the inside we’re the same, I know

Don’t let the heart lead the way
Curse every day since I was born

You and I are like black and white
You and I are like a body and a heart
You and I are like restlessness and calmness
Cursed together in reality and in a dream

Run away from those dark thoughts
From the outside different
But on the inside we’re the same, I know

You listen to every word I say
You want me to shut up and stop writing

On Our Own

We’re grown-ups now
But we remember our endeavor, yeah
We’re on our own
We’ll live forever, and ever

We remember times when we were young
Our world was upside down
And we were struggling so hard
To get to where we are
Now we аre following our paths
And wish the time went back
No regrets, but just good memories
We’re doing fine, we’re at ease

We’re on our own
We can remember
The feelings we had

We’re growing old
But yeah, our passion
Is forever

There were times when we were lost
Our worlds did fall apart
But we’ve learned to walk ourselves
Time ticks in our dying cells
Yeah, there were times of dark and black
But we’ve learned to keep our backs
We’re still doing what we did
But we have families to keep.

Гавранот II / The Raven II

[MK]

Сечи, сечи ме со нож
зборувај тивко убаво
позната приказна што звучи пријатно

Ко мало дете кое чека
ко звезда која ќе ја снема
лаги повторени додека те нема

Дај ми мечта, дај ми цел
познавав некој што ја има
горчливо јаболко, никој не го скина

И ако си само сон
за еден последен пат
би те прашал само што стана со нас
Што остана од нас?

На гранка стојам
минуваат денови, ги бројам.
уживам во мракот, молчам
старите мисли тивко ги толчам

И порано не сакав да скријам
често не можев да спијам
ги слушав сите наши песни
ехото од лаги лесни

Сечи, сечи ме со нож
зборувај тивко убаво
раскажи приказна што звучи познато

Ти си бодликав цвет
ти си немирен сон
а јас сум гавранот кој лета во него
а јас сум гавранот кој лета во него

На гранка стојам
минуваат денови, ги бројам.
уживам во мракот, молчам
старите мисли тивко ги толчам

И порано не сакав да скријам
често не можев да спијам
ги слушав сите наши песни
ехото од лаги лесни

Сечи, сечи ме со нож
Нек’ остане со гавранот

[EN]

Cut, cut me with a knife
Speak quietly, nicely
A familiar story that sounds pleasantly

Like a little child waiting
Like a star that will disappear
Lies repeated, while you’re gone

Give me a dream, give me a purpose
I knew someone who had it
A bitter apple, no one picked it

Even though you are just a dream
– for the very last time
I would like to ask – what happened to us
What is left of us?

I’m standing on a branch
Days pass, I count them
I enjoy the darkness, I am silent
Quietly crushing my old thoughts

I didn’t want to hide before,
I often couldn’t sleep
I listened to all our songs
The echo of light lies

Cut, cut me with a knife
Speak quietly, nicely
A familiar story that sounds pleasantl

You are a prickly flower
You are a restless dream
And I am the raven that flies in it
And I am the raven that flies in it

I’m standing on a branch
Days pass, I count them
I enjoy the darkness, I am silent
Quietly crushing my old thoughts

I didn’t want to hide before,
I often couldn’t sleep
I listened to all our songs
The echo of light lies

Cut, cut me with a knife
Let it stay with the Raven

The Cage

Running with your suitcase
Wearing some fancy clothes
Living in the jungle
Suffering and struggling
Running with your suitcase
Powered by amphetamine
Living the dream
You’re everybody’s dream, you’re a star

Now I know you are tired and your wife’s been waiting
Come along, sing the song of the devastating
Come along and sing with me

Oh, the cage
You’re living your best life inside this cage
Oh, all the rage
You’re having the time of your life inside a cage

Running all day, you’ve been running all day
Like a horse, no remorse
Living your best life
Trying to get your hands on all that you can get

Hurry up, the feed has been waiting
For you to post “the best day ever”
Hurry up and make me feel sad.

Oh, the cage
You’re living your best life inside this cage
Oh, all the rage
You’re having the time of your life inside your phone

(Aaah—aaah—ah)

Oh, the cage
You’re living your best life inside this cage
Oh, all the rage
You’re having the time of your life inside your phone

Нема ништо после нас / There’s Nothing After Us

[MK]

На работ стоиме и нема ништо после нас
време изминува и го чисти секој траг
ајде погледни ме и кажи дека е крај
суптилни спомени и само нежен сјај

Знам дека светлина нема, на крајот од тунелот – мрак
знам дека сега е крајот и одбивам да продолжам
и сите приказни, сказни ќе исчезнат негде по пат
и секое чувство ќе испари, зајде ко последен зрак

На работ стоиме и нема ништо после нас
(ништо после нас, ништо после нас)
време изминува и го чисти секој траг
(одново, одново, одново, одново)
ајде погледни ме и кажи дека е крај
нашите спомени се само нежен сјај

Ти, си ко звезда што минува, полека избледува
ти, си ко оган што згаснува, саат што отчукува
еј, како странци се гледаме, стоиме еден до друг
но, овде и сега завршува овој наш магичен круг

На работ стоиме и нема ништо после нас
(ништо после нас, ништо после нас)
време изминува и го чисти секој траг
(одново, одново, одново, одново)
ајде погледни ме и кажи дека е крај
нашите спомени се само нежен сјај

Имав толку многу јас да ти кажам но изгубив целосно глас
(изгубив целосно глас)
сакав дел од себе јас да ти дадам но не ме заслужуваш знам
(не ме заслужуваш знам)
можевме да го имаме светот, но светот се урна за нас
(светот се урна за нас)
времето минува, колне до последна минута

На работ стоиме и нема ништо после нас
(ништо после нас, ништо после нас)
време изминува и го чисти секој траг
(одново, одново, одново, одново)
ајде погледни ме и кажи дека е крај
нашите спомени се само нежен сјај

[EN]

We stand on the edge and there is nothing after us
Time passes by and erases every trace
Come on look at me and tell me it’s over
Subtle memories and a gentle glow

I know there is no light at the end of the tunnel – darkness
I know it’s the end, and I refuse to go on
And all the stories, tales, will disappear along the way
And every feeling will dissolve, set like the last ray

We stand on the edge and there is nothing after us
(nothing after us, nothing after us)
Time passes by and erases every trace
(again and again, again and again)
Come on look at me and tell me it’s over
Our memories are just a gentle glow

You are like a passing star, slowly fading away
You are like a dying fire, a ticking clock
Hey, like strangers we see each other, we stand next to each other
But this is where our magical circle ends

We stand on the edge and there is nothing after us
(nothing after us, nothing after us)
Time passes by and erases every trace
(again and again, again and again)
Come on look at me and tell me it’s over
Our memories are just a gentle glow

I had so much to tell you, but I completely lost my voice
(I lost my voice completely)
I wanted to give you a part of myself, but you don’t deserve me, I know
(you don’t deserve me I know)
We could have had the world, but the world crashed for us
(the world crashed for us)
Time passes, swearing until the last minute

We stand on the edge and there is nothing after us
(nothing after us, nothing after us)
Time passes by and erases every trace
(again and again, again and again)
Come on look at me and tell me it’s over
Our memories are just a gentle glow

Трет свет / Third World

[MK]

Со толку лајкови
се повлеков, ми направи стрес
поткуп од надвор
а од внатре златен деликатес.
твојот прв комшија
го тепаат со шипка пред влез
го релативизираш
овој навидум безначаен бес

Сите работи се конфузн
но не биди луд
“за секој голем блуд
ве чека (само) страшен суд”
секој прв нема леб
но е почесен член
го релативизираш
овој трет свет феномен

О,
како грев
како кошмар
од третиот свет

суров е
трнлив е
патот по кој
не скршнавме

Чуваш икона
во книшката од партија
вараш во петок
па во недела си проштеваш
пушташ десно ливче
а со лева правиш дојава
ја релативизираш
оваа трет свет појава

О,
како грев
како кошмар
од третиот свет

суров е
трнлив е
патот по кој
не скршнавме

[EN]

With so many likes
I retreated, you’ve stressed me out
A bribe from the outside
A golden delicacy on the inside
Your next door neighbor
Is being beaten with a bar at the front door
You relativize
This seemingly insignificant outrage

All things are confusing
But don’t be crazy
“For every big debauchery
(only) an awful judgement awaits you“
Every first doesn’t have a piece of bread
But is an honorary member
You relativize
This third world phenomenon

Oh,
As a sin
Like a nightmare
From the third world

It’s cruel
it’s bumpy
This road along
Which we did not deviate

You keep an icon
In you party booklet
You cheat on Friday
And you forgive yourself on Sunday
You gamble with your right hand
But with the left you make a report
You relativize
This third world phenomenon.

Хуманоид / Humanoid

[MK]

Како ли станавме
какви што сме
сé ни е lame

Море од инфо
експлозија-инфо
борба за fame

“Неотесани”
Неотрезнети
во ден и во ноќ

Недоречени
голи соблечени
на судот си роб

Како ли станавме
какви што сме
тивко опсервираме

Не си post-нал
немаш приказна
не си ни бил

Зад аватар криеш
немирно спиеш
лажен ли си?

Кој си всушност
дали си само
обичен хуманоид

Сакам сé да знам
морам сé да видам, да дознаам
сакам ова да бидам
сaкам овде да идам
да почувствувам

И само моето его
– живеам со него, сé е небитно
и после мене нема друго
и после мене светот запира

Како ли станавме
какви што сме
тивко опсервираме

Недоречени
голи соблечени

[EN]

How did we become
Like we are now
Everything is so lame to us

A sea of info
An explosion of info
A fight for fame

Churlish
Not sober
In the day and in the night

Unsaid
Naked and undressed
You are a slave to judgement

How did we become
Like we are now
Silently we observe

You haven’t posted
You don’t have a story
You haven’t even been

You hide behind an avatar
You sleep restlessly
Are you fake?

Who are you really?
Are you just
an ordinary humanoid

I want to know everything
I have to see everything, learn everything
I want to be this
I want to go here
To feel

And it’s only my ego
I live with it, everything else is irrelevant
And after me there is nothing
And after me the world ends

How did we become
Like we are
Silently observing

Unsaid
naked and undressed

I want to know everything
I have to see everything, learn everything
I want to be this
I want to go here
To feel

And it’s only my ego
I live with it, everything else is irrelevant
And after me there is nothing
And after me the world ends

Руж / Rouge

[MK]

Сив дождлив ден, познато сценарио
јас и ти сме актери во едно мало студио
темни очила ги кријат твоите очи две
не дозволуваш никој да погледне длабоко во тебе

Танцуваме во различни рефрени ние
(танцуваме во различни рефрени)
се мечуваме со сурови зборови
во огледало се гледаме јас и ти
заедно само на хартија, листови

Научи ме, излажи ме, да не те сонувам
како глувонеми стоиме, нема сигнали, не зборувам
орбитираш тикво ти во друга констелација
во оваа не си судена, само инспирација

Танцуваме во различни рефрени ние
(танцуваме во различни рефрени)
се мечуваме со сурови зборови
во огледало се гледаме јас и ти
во реалноста повеќе не постоиш

Можеш да бегаш сега
да го бркаш ветрот ти
можеш вечно да бегаш
повеќе не постоиш

Во црн фустан стоиш
бледа шминка, благ руж
Jа кршиш чашата
ја преливаш со крв

Можеш да бегаш сега
да го бркаш ветрот
можеш вечно да бегаш
да го бркаш ветрот

Можеш да бегаш сега но
зад што ли ќе се сокриеш?

Можеш да бегаш засекогаш но
каде ќе исчезнеш?

Вистината најмногу боли
(вистината најмногу боли)

Можеш да бегаш сега но
зад што ли ќе се сокриеш?

Можеш да бегаш засекогаш но
каде ќе исчезнеш?

Вистината најмногу боли
(вистината најмногу боли)

Нов крај, нов крај
Нов крај, нов крај
Нов крај, нов крај

Научи ме, излажи ме
да не те сонувам
можеш да бегаш сега
нема повеќе да зборувам

[EN]

A gray rainy day, a familiar scenario
You and I are actors in a small studio
Dark sunglasses are hiding your two eyes
Unwilling to let anyone see deep inside you

We dance in different choruses
(we dance in different choruses)
We fence with harsh words
We look at each other in the mirror
We are together only on paper, sheets

Teach me, lie to me, so I won’t dream of you
Like deaf and dumb we stand, there are no signals, I’m not talking
You are silently orbiting a different constellation
In this one you are not fated, you are just an inspiration

We dance in different choruses
(we dance in different choruses)
We fence with harsh words
We look at each other in the mirror
In reality you no longer exist

You can run now
You can chase the wind.
You can run forever
You no longer exist

You are standing in a black dress
Pale make-up, a light rouge
You break the glass,
Filling it with blood

You can run now
You can chase the wind
You can run forever
You can chase the wind

You can run now but
where will you hide?
You can run forever but
where will you disappear?

The truth hurts the most
(the truth hurts the most)

You can run now
You can chase the wind
You can run forever
You can chase the wind

You can run now but
where will you hide?
You can run forever but
where will you disappear?

The truth hurts the most
(the truth hurts the most)

New ending, new ending.
New ending, new ending.
New ending, new ending.

Teach me, lie to me
So I won’t dream of you
You can run away now
I won’t talk anymore

Крв за знаме / Blood for a Flag

[MK]

Еј слушаш ли
ова е последен крик
земи последен здив

Во омраза
се гушам за последен пат
извршувам наредба

Последна минута
и по тебе доаѓа

Примитивна борба е
не научивме повеќе

Еј хегемон
ќерки и синови
крвави, потчинети

Знам, 21 век
еден чекор нанапред
седум-осум наназад

Роден слободен
умрен поробен

Декаденција
сенилна деменција

[EN]
[EN]

Hey are you listening
This is the last roar
Take your last breath

In hate
I choke for the last time
I am executing an order

It’s the last minute
It’s coming for you too

It’s a primitive fight
We haven’t learned anything

Hey hegemon
Daughters and sons
Bloody, subjugated

I know, 21st century
One step forward
Sseven-eight steps backward

Born free
Died enslaved

Decadence
Ssenile dementia

Back To Top